s
s
s
s
s
s
s

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Francisco X. Fernndez Naval
Nacionalidad:
España
E-mail:
fxnaval@gmail.com
Biografia

Francisco X. Fernández Naval 

Francisco X. Fernández Naval (Ourense- España,1956), poeta y narrador. Autor de una amplia obra en lengua gallega, que incluye poesía novela, relatos, literatura infantil y juvenil, teatro, literatura de viajes y guiones de cine y televisión. Algunas de sus libros y poemas han sido traducidos a varias lenguas, entre ellas castellano, euskera, catalán, portugués, francés, inglés, árabe y ruso. Ha recibido premios como el Xerais de novela, Cidade de Ourense de poesía en dos ocasiones o Fiz Vergara Vilariño también de poesía. La novela A noite branca, mereció el premio que cada año otorgan los libreros de Galicia, en reconocimiento al mejor libro gallego del año 2012.  

 

MAR DE INVERNO

O mar de inverno

bateu as plumas, ás de salitre

a voar teimudas por riba do areal

e do espello sen lúa.

 

Sobre a praia os pasos tecían

un destino, leves pasos de ida

entre mareas, fráxil danza de sombras.

 

A bóveda de escuma

envolvía o silencio

e por detrás os pasos alimentaban

as ondas do perdido.

O mar de inverno que soubera do teu riso

reducía a fragmentos

a cobiza e os soños,

confundidos na extensa sucesión das crebas.

 

Todo en ti era delirio,

o lóstrego fugaz,

a cruz baleira,

o espello de abrazos e de sangue.

 

Confundíase o vento

na tépeda profusión de anxos,

húmida solidez do aire transformado en partículas

de alma, en cuspe dun deus insondable

que partía os corazóns

e facía naufragar as conviccións e as formas.

 

Lembras aquela historia?

o neno, o burato, o mar ilimitado.

Todo este mar de inverno entraba no teu peito,

na entangarañada extensión dos teus días.

Todo ese mar

nunha mañá de inverno,

nesa espiral de argazos que o son desfacía.

 

Todo o inverno nese mar teimudo

no que ti te perdías.

 

MAR DE INVIERNO

El mar de invierno

batió sus plumas, alas de salitre

volando obsesivas por encima del arenal

y del espejo sin luna.

 

Sobre la playa los pasos tejían

un destino, leves pasos de ida

entre mareas, frágil danza de sombras.

 

La bóveda de espuma

envolvía el silencio

y por detrás los pasos alimentaban

las olas de lo perdido.

El mar de invierno que supo de tu risa

reducía a fragmentos

la ambición y los sueños,

confundidos en la extensa sucesión de los despojos.

 

Todo en ti era delirio,

el relámpago fugaz,

la cruz vacía,

el espejo de abrazos y de sangre.

 

Se confundía el viento

en la débil profusión de ángeles,

húmeda solidez del aire transformado en partículas

de alma, en saliva de un dios insondable

que partía los corazones

y hacía naufragar la convicción y las formas.

 

¿Recuerdas aquella historia?

el niño, el agujero, el mar ilimitado.

Todo este mar de invierno entraba en tu pecho,

en la débil expansión de tus días.

Todo ese mar

en una mañana de invierno,

en esa espiral de algas que la música deshacía.

 

Todo el invierno en ese mar

obsesivo en el que tú te perdías.

 

WINTER SEA

The winter sea

beat against feathers, saltpetre wings

flying stubbornly above the sands

and the moonless mirror.

 

Upon the beach footsteps wove

a destination, light footsteps of departure

between tides, a fragile dance of shadows.

 

The foam vault

shrouded the silence

and from behind footsteps fed

waves of oblivion.

The winter sea which had known your laughter

reduced to fragments

yearning and dreams,

muddled in the long succession of tidewrack.

 

Everything in you was delirium,

the fleeting flash of lightning,

the empty cross,

the mirror of embraces and blood.

 

The wind was lost

in the angels’ tepid profusion,

the air’s humid solidity transformed into particles

of the soul, into saliva of a fathomless god

who clove hearts

and caused convictions and forms to be wrecked.

 

Do you recall that story?

The child, the hole, the limitless sea.

All this winter sea flowed into your heart,

into the rachitic extension of your days.

All this sea

on a winter morning,

in this seaweed spiral that sound dismantled.

 

COSTEIRA

Quero ser barca

relinga que reteña

o teu sorriso,

quilla coa que navegues

meu amor

e non a espera.

 

Quero ser

o fluído ronsel

dos teus devezos

o constante elixir

dos teus saloucos

o destino das folerpas

que a soidade ceiba

no leito que compartes

pero que non me acolle.

 

Quero ser o mar

que te respira

a mazá que non comes

e que estrañas

a saudade mesma

que te abraza.

Morrería por te ver namorado

cada novo mencer

por ser o peixe

que escolles e acaricias,

o xeo que fonde a túa calor,

a cuberta de espellos que te mira.

 

Morrería por ti,

amor.

COSTERA

Quiero ser barca

relinga que retenga

tu sonrisa,

quilla con que navegues

mi amor

y no la espera.

 

Quiero ser

la fluida estela

de tu anhelo

el constante elixir

de tus suspiros

el destino de la espuma

que la soledad libera

en el lecho que compartes

pero que no me acoge.

 

Quiero ser el mar

que te respira

la manzana que no comes

y que extrañas

la nostalgia misma

que te abraza.

 

Moriría por verte enamorado

cada nuevo amanecer

por ser el pez

que escoges y acaricias,

el hielo que funde tu calor,

la cubierta de espejos que te mira.

 

Moriría por ti,

amor.

 

FISHING SEASON

 

I want to be the boat,

the cork line which retains

your smile,

the keel with which you sail,

my love,

and not the waiting.

 

I want to be

the fluid wake

of your cravings,

the constant elixir

of your sighs,

the destination of snowflakes

that solitude sets free

within the bed you share

but which does not receive me.

 

I want to be the sea

that breathes you,

the apple you do not eat

and miss

the very longing

that embraces you.

 

I would die to see you beloved

with each new dawn,

to be the fish

that you choose and caress,

the ice that melts your warmth,

the deck of mirrors that gazes upon you.

 

I would die for you,

my love.

 

BALADA DO HOMEMAR

Homme libre, toujours tu chériras la mer!

Charles Baudelaire

Bernaldo observa a luz primeira do areal,

o recitar do día tras a casa das deusas,

as escuras xanelas de Panchés,

a somnolencia gris da escuma sobre a praia.

Gobernando o temón, na popa do nordés

Bernaldo intúe a fenda das valgadas,

o solemne transpirar dos castros,

as columnas de fume que por entre os piñeiros se elevan coma ánimas.

Bernaldo, o do riso dourado,

regresa cada tarde, pero nunca regresa,

que o seu alento é unha constancia de cons,

seu sangue un remuíño de argazos,

a súa ledicia unha vertixe de mascatos.

Regresa Bernaldo, pero nunca regresa,

que na boca do solpor el tende liñas de seda e palangres de soños

dende o leito da salga ata o aroma das rosas

que cada noite o acolle e no que nunca acouga.

Regresa por amor, por compartir o abrazo,

por verse home nas humidades dela,

muller que espreita e busca dende o outeiro

a vela que teceu e que se inflama

máis alá das poutadas

e das horas.

Regresa Bernaldo, como un home constante

pero sempre inconcreto, que nunca enteiro se deu

a quen non fora experiencia do sal, cacea de esperanzas,

anémona ou devalo deste mar que se prolonga

máis alá do horizonte.

Pilota sempre Bernaldo, tamén cando dorme, incluso cando cala,

atento ao son espiral dunha bucina

que anunciará ardora, cardume, esperma de balea,

aparello estendido nun bocexo de lúa.

Por fóra da Lobeira

Bernaldo rema, larga, fondea

e agarda que o poeta escriba con palabras

esa canción capaz de lle dar nome ao mundo que el navega.

Pero o poeta mente, deixa pasar os anos,

incapaz de atopar o verso que desvele o engado das xarretas,

as voces dos mastros afogados, a fría crueldade das sereas,

e sente Bernaldo que as preguntas aumentan e fatigan,

que son coma un bater de pardelas,

nostalxia doutro mar e doutras sombras.

Cobiza entón ser coma o corvo cristado

que no seu voo debuxa o seo inaugural das ondas,

ou mazarico que danza no gume das mareas,

ou caldeirón que revive coa caricia do aire,

todo menos o indolente silencio do fondo,

do que non se regresa.

 

BALADA DEL HOMBREMAR

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

Charles Baudelaire

Bernaldo observa la luz primera del arenal,

el recitar del día tras la casa de las diosas,

las oscuras ventanas de Panchés,

la somnolencia gris de la espuma sobre la playa.

Guiando el timón, en la popa del nordeste

Bernaldo intuye la grieta de la vaguada,

el solemne transpirar de los castros,

las columnas de humo que por entre los pinos se elevan como ánimas.

Bernaldo, el de la risa dorada,

regresa cada tarde, pero nunca regresa,

que su aliento es una constancia de arrecifes,

su sangre un remolino de algas,

su alegría un vértigo de alcatraces.

Regresa Bernaldo, pero nunca regresa,

que en la boca del atardecer él tiende líneas de seda y palangres de sueños

desde el lecho de salazón hasta el aroma de las rosas

que cada noche le acoge y en el que nunca descansa.

Regresa por amor, por compartir el abrazo,

por verse hombre en las humedades de ella,

mujer que otea y busca desde la colina

la vela que tejió y que se inflama

más allá de las garras

y de horas.

Regresa Bernaldo, como un hombre constante

pero siempre inconcreto, que nunca por entero se dio

a quien no fuese experiencia de sal, cacea de esperanzas,

anémona o bajamar que se prolonga

más allá del horizonte.

Pilota siempre Bernaldo, también cuando duerme, incluso cuando calla,

atento al sonido espiral de una caracola

que anunciará fosforescencia, cardumen, esperma de ballena,

aparejo extendido en un bostezo de luna.

Por fuera de la Lobeira

Bernaldo rema, larga, fondea

y aguarda que el poeta escriba con palabras

esa canción capaz de darle nombre al mundo que él navega.

Pero el poeta miente, deja pasar los años,

incapaz de encontrar el verso que desvele la seducción de los abadejos,

las voces de los mástiles ahogados, la fría crueldad de las sirenas,

y siente Bernaldo que las preguntas aumentan y fatigan,

que son como un golpear de pardelas,

nostalgia de otro mar y de otras sombras.

Codicia entonces ser como el cormorán moñudo

que en su vuelo dibuja el seno inaugural de las ondas,

o zarapito que danza en el filo de las mareas,

o calderón que revive con la caricia del aire,

todo menos el indolente silencio del abismo

del que no se regresa.

 

BALLAD OF THE SEA-MAN

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

Charles Baudelaire

Bernaldo observes the first light on the sands,

the day’s reciting behind the goddesses’ house,

Panchés’ dark windows,

the grey sleepiness of the spume upon the beach.

Steering the rudder, on the north-easterly stern,

Bernaldo senses the break in the currents,

the hill forts’ solemn transpiration,

the columns of smoke which rise up like souls between the pines.

Bernaldo, with his golden laughter,

returns each evening, but never returns,

for his breath is a constancy of crags,

his blood a whirlwhind of seaweed,

his joy a vertigo of Gannets.

Bernaldo returns, but never returns,

for upon the sunset’s mouth he hangs out silk fishing lines and dream tackle

from the salt bed to the aroma of roses,

which each night shelters him and in which he never rests.

He returns out of love, to share the embrace,

to act the man in her humidities,

a woman who keeps watch and seeks from the hill

the candle that she wove and which lights up

beyond the anchors

and the hours.

Bernaldo returns, like a constant but

always insubsantial man, who never gave all of himself

to anyone who was not the stuff of salt, the trolling for hopes,

anemone or ebbing of this sea which stretches

beyond the horizon.

Bernaldo always pilots, when he sleeps too, even when he is silent,

breathing to the spiral sound of a horn

which will announce phosphoresence, shoal, whale sperm,

the fishing rig extended in a moon’s yawning.

Beyond Lobeira

Bernaldo rows, casts out, drops anchor,

and waits for the poet to write with words

that song able to give name to the world he navigates.

But the poet lies, lets years pass by,

unable to find the verse that breaks the lings’ spell,

the voices of drowned masts, the cold cruelty of mermaids,

and Bernaldo feels that the questions increase and tire,

that they are like a beating of Petrels,

the nostalgia of another sea and other shadows.

So he dreams of being like the Shag

which with its flight sketches out the waves’ inaugural bosom,

or the Curlew that dances upon the edge of tides,

or the pilot whale which revives with the air’s caress

everything except the indolent silence of the deep,

from where there is no return.

 

 

 

 

 

Desarrollado por: Asesorias Web
s
s
s
s
s
s